Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon 
By LM Tolenoa Kilafwakun

Tuesday December 29 2015
Sifac: Suwohswohs: Akwuck Se Wo Oemeet
Mwe Read: Soakas 12:19-26

LM Tolenoa Kilafwakun

Tuesday ssflah ke yr.2015, Leum God El ase mwe nunak se nge in karungin moul lasr kais sie. Sahp pa inge acn se nga, kom muhnasla ke moul in lulalfongi lasr ke year 2015, pa sis sifil pac tuku in tu ak suwohsye kut, ac kut in ku pac in moulkin ke yr.sasu se summa nge year 2016. Kulo kaksakin God Fulat lasr ke pakoten ac lungse kawil Lal in srack karungin ac aksuwohsye kut in moulkin suwohswohs ye mutahl ac in sekin moul lasr nu ke moul in insewowo yorol.

The Bible, book mutal kol kut in pacl srukeyuk kut, Soakas lal Soloman srisrngi nu sesr in oraclah sulaclah paye.Ke sripen paye lun God Moul ase lela nu sesr in lulalfongi kahs Lal in kol kunukewa,.e ac suwohswohs eneneyuk pacl nukewa. Eneyuk misenge, lutu, ac ulelac. Mwen paye ac suwoswos kupasr nu ke lungse kawil lun God nu sesr.

Sifac se nge fahk mu “Suwohswohs:Akwuk Se Wo Omeet”. Ku kut ku pac in fahk mu akwuk se wo omeet nu ke moul in lulalfongi lun sie mwet pa, in moulkin suwohswohs, paye ac suwohs.kutu kahs in lalmetmet lal solomon el fahk oinge, Leum God El insewowo sin mwet wo ac El loango mwet suwoswos.  Mwet suwoswos u oana sie kalem saromrom, kom in fahsr tukun suwoswos, lulalfongi, lungse, ac mislac welylos su pang nu sin Leum ke Inse nasnas. Suwowos el inkanek nu ke moul. Moul suwos ac paye ku in molela moul lasr ac ku pac in akfusrasrye inkanek lasr nu yorin God.  Suwowos el molela pac moul lun sie mwet liki misac.  Leum God El insewowo ke mwet akfulatye kahs lalos ac mwet orekma suwos ac inse paye nu sin God.  Sie mwet suwoswos el mwet kohl nu sin kawuk lal ac kahs lal mwe molela nu selos su muta in fosrngah.

Rome 6:18 fahk oinge, “kowos tu tuleyuklac liki ku lun ma koluk, ac kowos mwet kohs lac nu ke ma suwoswos.” Kowos enenu in eis kowosyang oana mwet kohs nu ke suwoswos. Na 2Timothy 4:5 oacyacpac fwak, “kom in okak in manukewa, muteng mwe keok, oru orekma lun mwet fahkack pengwo, akfalye ma kunom oana ke kom sie mwet kulansap lun God.” 2 Timothy2:15 “kom in akkeyekom tucGod lan liye kom wo, sie mwet orekma su tia enenu in mekin, su orekmakin suwosna kahs lun God.” Psalm 4:3, “Esam lah Leum God El sulala mwet suwoswos tu elos in ma Lal.”

Kulo malulhap
T.Kilafwakun

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *