Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By Surleigh Y. Tara

Saturday September 12 2015
Sifac: Akacsrui Ke Ma Yolyak
Mwe Read: Luke 3:10-16

Surleigh Y. Tara

Nga wi pac kulo ke oasr pacl in lotelah met liki tahfelah lun kunokon se inge. Paye lac tia fihsrasr in fwahkak mukena ac tia moulkin, yohk na nusik.  Mwe prue lasr uh pa, God Elan wi kut ke mwe lutlut se inge.

Na mwe read se inge akkalemye lac ‘John The Baptist’ el pa tuku met in sackuhnlah tuku lun Leum.  In oana ma Mwet Sap Isaiah el fwak ke Isaiah 40:3, sie pusra ac fwa wowoyak, akolah inkanek ac sakunla innek yen mesis uh nusin God. Pusra se inge lemlem nukacl ‘John The Baptist’. El tuku in mutawaack sekin insian mwet in pacl soh in akoo tuku lun Wosasu.  Akfasryeyacn Wosasuc nusin mwet se enenu in wangin inse fulact, oasr akosten nuke akwuk ma Leum El fwasr kac, ac elos in esla kain in nunak lusrongten ac in akoeloslac nuke ma wolana se ma ke tuku lun Leum.

John in oana ke mwe read uh el fahkack kutu mwe sensen ku kahs in esmakin nuselos. Ke sripen yohk nunak koluk ac mukuikui sufal lalos in srunga sie sin sie suc ma sang kusrkusrak nusin God, elos e tufwa tia kuh in kahingkunlah nununku yurin God sayen elos in auliyak. Auliyak mukena pa kuh in kifucs insiaclos liki ma lusrongten suc ma elos oasr kac.  Elos fin tia moul kin akwuk mutal lun God, pa e kalem kac nunak ac moul ma elos oasr kac, e tufwa wangin sripen fwakak lalos ke lulalfongi suc ma elos oasr kac.  Suwos in mukuikui ke moul lalos pa fahkon auliyak paye se. 

Tukun elos auliyak inge, pa elos siyuk sel ‘John the Baptist,’ lac mea elos enenu in oru?  Mwe read u akkalemye la kain in mwet pa inge. Mwet muta inmasrlolos, mwet eisani tax, ac mwet meun. Elos inge forlah liki moul suhfal lalos na pa ‘John the Baptist’ el fwak nuselos in lungse sie sin sie ac oru in wo in masrlon sie sin sie.  Moul kin Wosasuc uh enenu in oasr kulang nu sin sie sin sie. Akfasryeyacn akwuk se inge pa kalem ke elos kewa in oru in wo nusin mwet nukewa ac in moul kin ma suwos.  Elos in taranulos in tia puhtat nuke rahpkuh ku kutena ma suhfal suc ma e use mwe toasr kuh upac nusin sie sin sie. 

Fwak lal ‘John the Baptist’ inge e fwa tia ekla pac na nusesr misenge. Paye lah fisrasr kut kewa in tuyak luti ke akacsrui ke ma oasr yorosr. Kisen siyuck uh pa, kuh kut moul kin ma kut fwak uh? Kut fin lulalfongi ke Wosasuc se inge, na e tia ma kut fwak uh pa akkalemye lac oasr Wosasuc in kut. Tusruk ma inge akilenyuck ke ma kuht moul kin uh. Loang nuke ma oasr yorosr uh. Kut toeni orek mongo yohk in akfulatye ma lasr sifana, uh arulana pus mwet muta kao ac masrinsral ke sripen wangin ma oasr yorolos.  Kais sie sesr enenu in loang nuke oenacngasr, lac paye lac kut akkacsrui ke ma oasr yorohsr? Moul kin lun Wosasuc uh pa yohk sripac uh. Wangin sripac in fwakak na ac tia moulkin.

~ Ke Kuhlacng Lun God in fwa wi kuht

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *