Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

Saturday December 3 2016
Sifac: Sie Muhtwacn Virgin Fah Oswelah Sie Wen
Mwe Read: Isaiah 7: 10-14

Salik Talley
Salik Talley

Tokosra Ahaz el mwet kol lun Judah ke year 722 B.C., met liki Christ, ke plunge jopacl se ma Samaria tuh Capital lun acn Israel, Northern Kingdom. Oasr mutun facl luo tukeni in meuni acn Judah. Tokosra Rezin lun Syria ac Tokosra Peka lun Israel. Mwet Syria wi mwet Israel ac Tokosra lalos, tukeni orala sie pwapa koluk, elos in mweuni Judah, ac aksangengye mwet we in welul okoak. Tusruktu Leum God El fwakwack la ma se inge fah tiana sikyak, meyen Syria tia kuh liki Damascus, siti lulap lal.

Leum God El fwak nu sel Isaiah elan fwakeng nusel elan akngusrikye,oakwuki na mutal ac tiana sensenkin ku fohsak, meyen mulat lal tokosra Rezin ac mwet Syria, oyapa tikosra Pekah oana wosr ma oanna fofosr tiacna mwe sensen.  Elos koflana sruokolosi.

Tukin ma inge, Leum God El fwak nu sel Isaiah elan supwala soko pac sap nu sel Tokosra Ahaz, elan sang sie akul ma ku in tuku liki acn loal ac ku liki acn fulat Lung Inkasrao. Ahaz el topuk, nga fah tiana siuk ke akul ac fah tiacna srike Leum luk.
Na Isaiah el fwak nu selos in porongo, meyen ma na koluk se kom efin uru mwet u in semutengla. Isaiah El fwakeng nu sel Ahaz lah Leum sifacna El ac fah sang sie akul nu selos.Sie mutan fusr su pitutu el ac fah oswelah sie Wen “Immanuel”, “God El oasr yorosr”.

Mwe lutlut se inge tuku nusr,lac kut efin suun mwe fosrnga ku ma upac kut enenu in sang nusel ke ma nu kewa!

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *