Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By Lipan Welly
Friday May 22 2015
Sifac: Elos ac Fah Sulkakin Kahs
Mwe Read: Orekma 2:14-21
Lipan Welly
In wi kowos kewa pac in sifil kaksakin God fulatlana lasr ke moul wowo lasr kewa. Paing mwet nukewa.

Sie sripac pac oru Luke el simislah buk in Orekma: pa in sang akpacyei ma Jesus El fwak ke Matt 16:18, Ke ma inge nga fahk nu sum, kom pa Peter, su kalmac uh pa ‘eot’, ac fin eot se inge nga ac fah musai church luk; na finne misa tia pac ku in kunausla. Motkeyuk mu fototo liki na year 35, Pweng Wo som liki acn Jerusalem nu Rome. Ku lun Ngun Mutal, sie pac ip yohk ke buk se inge, pa sang us mwet lulalfongi inge in fahkak ke Pweng Wo.

Oasr munas ac sangeng lal Peter fwakyuk kewa ke Gospel akosr ke el lafwekunul Jesus. El fahk nusel Jesus, nga ac fah tiana som liki kom, elos inge nukewa finne som liki kom. Jesus El fahk, pwayena nga fahk nu sum, meet liki won uh ac kahkla ofong, kom ac lafwekinyu pacl tolu. Ma inge sikyak ke sripen sangen lal Peter ke el liye ma orek ac fwack nusel Jesus ke El nununkeyuk.

Ke tukun Jesus El sifil moul yak ac sikyang nusin mwet tamalutlut, John 21:15-18, El tuh siyuk sel Peter lah el lungse El ac elan karinganang sheep natul pacl tolu. In Luke 22:31-32, filfilla Satan elan srikal Peter ac mwet wial, akkalemyeyuk kalem lah ma Peter el oasr kac inge ma in sang akyokye lulalfongi lal ac akkeye mwet wial.

Peter el tia akkeye mukena mwet wial uh el tuyak fahkak ke Kahs lun God ke len in Pentecost. El fahkak ke kahs tuku sel, mwet palu Joel, akkalemye lah God El ac fah oru tuh Ngun Mutal in tuku nu fin mwet nukewa.

Buk lun Orekma srakna akfahsryeyuk sin mwet lulafongi nukewa misenge oana ke sapta 1:8 akkalemye, tusruktu kowos ac fah eis ku ke Ngun Mutal ac tuku nu fowos, ac kowos ac fah mwet loh keik in acn Jerusalem, ac in acn Judea nufon, oayapa Samaria, ac nu in acn nukewa fin faclu.

Kut tia ku in us Pweng Wo se inge efin kut tia lela Ngun Mutal in wi kut. Orekma se inge pa yohk sripa emeet sin God. God ella equipped i mwet nukewa in fahkak ke Pweng Wo se inge. Nga kuh in fahk yu sifana lah ke sripen lung kulang Lal nusik nga ku in moul kin ac wi fahkak ke Kahs wolana Lal. Akkalemyeyuk ke verse safla se inge lah kutena mwet su pang in suk kasru sin Leum elos fah moul.

Sifil pac sang kulo kaksak lasr nusin God ke osun wowo ac ke kut ku in sifil aetui ke Kahs lal.

Facebook

One Response

  1. Kulo ke akuteya na wo se inge. Sie ip ma nga lungse pac ke mwe read se inge pa, v14 akkalemye foklac lun alu (church) ac luti se omeet tukin Ngun Mutal akkeyellah kulansap lun Mwet Tuma Lultlut. Pa inge pacl se omet alu and luti ke Kahs Lun God in mutawaack.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *