Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Sanri (9/25) Sifac: Suwohswohslacna Ac Kaksak Ac Fah Kol Pacl E Nuhkwewa

Kunokon Sunday September 25 2016 Sifac: Suwohswohslacna Ac Kaksak Ac Fah Kol Pacl E Nuhkwewa Mwe Read: Isaiah 61:1-4,8-11 Kut akilen ac pulakin ke kut moul muta fin faclu, oasr na ma upa mwe fosrnga pus siyak nu sesr. Pacl pus lulalfongi lasr munasla ac kut akpuran in fulweack. Tu kut etu lah ma inge […]

Saturday (9/24) Sifac: Wi Luhngse Ac Pahkotwen Kawihl

Kunokon Saturday September 24 2016 Sifac: Wi Luhngse Ac Pahkotwen Kawihl Mwe Read: Isaiah 54: 4-8 Nga wi kaksakim God fulatlana, a ke moul lasr. Ke pal se tulik nutin Israel elos muta in srouh, elos pulakin ma upa, a akpusisalyeyuk elos a wanginlac finsrak lalos ke ma elos puhla, mwet palu Isaiah el fahk […]